Forretningsbetingelser


Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser (herefter kaldt ”varer”) fra Valeo ApS, CVR-nr. 31 49 38 54, til kunder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår som en del af aftaleindgåelsen. Kundens opmærksomhed henledes navnlig på pkt. 1.4 og 2.3 (forsinket betaling), 1.8 og 2.15 (ansvarsbegrænsninger) og 2.16 (transport af rettigheder).

1. Salg af varer

1.1 Tekniske informationer. Tekniske oplysninger på Valeo Hostings hjemmeside er kun vejledende. Kunden er selv ansvarlig for at sikre sig, at oplysninger er opdaterede og i overensstemmelse med det ønskede.

1.2 Levering og leveringstid. Leveringen foretages ab lager fra en af Valeo Hostings lokaliteter. Medmindre andet er aftalt, beregnes forsendelsesomkostninger ved afslutning af bestilling og tillægges automatisk. Ved afhentning tillægges afhentningsgebyr. Alle oplyste leveringstider er anslåede. Alle lagervarer forventes leveret 1-2 hverdage efter bestilling, såfremt bestilling er foretaget på hverdage inden kl.14. Kunden vil blive gjort opmærksom på evt. ændret leveringstid, såfremt den anslåede leveringstid måtte blive overskredet væsentligt. Kunden fraskriver sig alle misligholdelsesbeføjelser som følge af forsinkelse. Ved bestilling af ikke-lagervarer kan kunden dog annullere sin bestilling, såfremt Valeo Hosting ikke har leveret varen inden 14 hverdage efter bestillingen. Såfremt levering ikke kan ske som følge af kundens forhold, påhviler alle omkostninger i forbindelse med returnering og eventuel opbevaring kunden.

1.3 Ejendomsforbehold. Valeo Hosting forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Kunden forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er erlagt.

1.4 Betaling. Alle fakturaer udstedt af Valeo Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. Valeo Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for noget krav mod Valeo Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

1.5 Mangler og reklamation. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden straks give Valeo Hosting besked herom. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Hvis Valeo Hosting anerkender reklamationen, kan Valeo Hosting frit vælge mellem at afhjælpe manglen eller foretage om-levering. Såfremt Valeo Hosting anmoder derom, skal kunden umiddelbart efter reklamationen, for kundens regning og risiko returnere den påståede mangelfulde vare til Valeo Hosting eller til producenten (efter Valeo Hostings valg) i original eller forsvarlig emballage. Memory, CPU, indstikskort og lignende skal altid være emballeret i antistatisk emballage. Såfremt emballagen vurderes utilstrækkelig forbeholder Valeo Hosting sig ret til at afvise reklamationen og returnere varen til kunden for kundens regning. Såfremt den beskrevne defekt ikke kan konstateres, vil kunden blive kontakt af en af Valeo Hostings repræsentanter for yderligere fejlbeskrivelse. Såfremt defekten stadig ikke kan konstateres forbeholder Valeo Hosting sig ret til at fakturere den forbrugte tid på fejlsøgning til den enhver tid gældende timepris. Der faktureres pr. påbegyndt time. Valeo Hosting dækker ikke skader eller mangler opstået ved forkert anvendelse af varen. Valeo Hosting fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel i forbindelse med indlevering af produkter til reparation eller lignende. Det forventes, at kunden har backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter.

1.6 Garanti. Valeo Hosting yder ikke selvstændig garanti på de leverede varer, men Valeo Hosting overdrager automatisk og i videst muligt omfang producentens eventuelle garanti direkte til kunden, hvis dette er muligt, i det kunden herefter vil være underlagt producentens eventuelle garantivilkår.

1.7 Returnering af varer. Som udgangspunkt har kunden ingen returret, medmindre der undtagelsesvis foreligger en skriftlig aftale med Valeo Hosting herom. Såfremt der foreligger en skriftlig aftale med Valeo Hosting om returret, kan Valeo Hosting kræve, at returnering skal ske direkte til producenten, herunder at producentens eventuelle officielle RMA-procedure skal benyttes.

1.8 Ansvarsbegrænsning. Ved salg af varer er Valeo Hosting ApS erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Valeo Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag. Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige salgsprisen for den leverede vare, som har givet anledning til, at kravet rejses. Valeo Hostings erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr. 50.000. Valeo Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at den af Valeo Hosting solgte vare ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Valeo Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden leverandør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra Valeo Hosting.

2. Hosting mv. (Serviceydelser)

2.1 Abonnementsindgåelse. I forbindelse med kundens bestilling til Valeo Hosting vil kunden modtage en ordrebekræftel-se og en betalingsanmodning om betaling for den bestilte serviceydelse. Ved betaling accepterer kunden at have bestilt den serviceydelse der fremgår af ordrebekræftelsen, og kunden accepterer at være underlagt nærværende standardvilkår.

2.2 Levering. Valeo Hosting forbeholder sig ret til at vente med at oprette og starte serviceydelsen indtil betaling er sket i overensstemmelse med den fremsendte betalingsanmodning. Når betaling er sket, vil oprettelsen ske snarest muligt og normalt inden for 15 hverdage. Ved forsinkelse udover denne frist vil kunden modtage besked herom. Kunden fraskriver sig retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af forsinkelse. Kunden kan dog annullere ordren, hvis ikke serviceydelsen er oprettet og startet inden 30 hverdage efter betaling er sket, medmindre dette beror på kundens egne forhold.

2.3 Betaling. Alle serviceydelser faktureres efter Valeo Hostings til enhver tid gældende prisliste. Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusiv moms og eventuelle andre udgifter. Kunden opfordres til at tilmelde alle løbende betalinger til Betalingsservice. Valeo Hosting er berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr stort kr. 75,00 pr. faktura, hvis en kunde ikke tilmelder sin betaling til Betalingsservice. I det omfang, der undtagelsesvis må fremsendes opkrævninger til en kunde, accepterer kunden, at Valeo Hosting opkræver et faktureringsgebyr stort kr. 100,00 pr. opkrævning. Alle fakturaer udstedt af Valeo Hosting er forfaldne til betaling ved udstedelsen, medmindre andet er angivet i fakturaen. Ved enhver forsinket betaling tillægges renter med 2% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. Valeo Hosting er desuden berettiget til at beregne et rykkergebyr stort kr.100 pr. rykkerskrivelse. Kunden kan ikke foretage modregning i løbende betalinger for noget krav mod Valeo Hosting, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

2.4 Brug af server- og linjekapacitet. Valeo Hosting stiller den fornødne linje- og server kapacitet til rådighed. Såfremt kundens anvendelse af serviceydelsen medfører ekstreme eller urimelige belastninger på kapaciteten, der direkte eller indirekte påvirker Valeo Hostings øvrige kunder, forholder Valeo Hosting sig ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Valeo Hosting, og lukke kundens serveradgang med øjeblikkelig virkning. Valeo Hosting vil dog i første instans kontakte kunden med henblik på undersøgelse af brugsmønstret (udelukke virus, hackere eller fejl). Herefter vil Valeo Hosting fremsætte påkrav om øjeblikkelig reducering af forbruget. Valeo Hosting forbeholder sig ret til at opkræve særskilt vederlag for eventuel forøget trafik ved misbrug af Valeo Hostings serviceydelser.

2.5 Mass-mailing og spam. Mass-mailing, spam og large-scale e-mail udsending er ikke tilladt, medmindre kunden skriftligt kan dokumentere accept fra samtlige modtagere af sådanne forsendelser. Enhver misbrug, der kan resultere i registrering af IP’er i Valeo Hostings IP-klasse, som spam-værter eller henvendelser fra tredje part som modtagelse af spam, anses som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Valeo Hosting og kunden, som giver Valeo Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Valeo Hosting, og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og Valeo Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage.

2.6 Scanning og probe tests. Enhver scanning, sikkerhedstest, probe test eller lignende test for DoS angreb m.v. på en af Rack-People Hostings registrerede IP-adresser skal forgå i samarbejde med Valeo Hosting og med et skriftligt varsel på minimum 1 hverdag før den aktuelle test. Varslingen skal ske for at opretholde et minimum beredskab i tilfælde af fejl, problemer eller nedbrud som følge af testen. Såfremt kunden fortager én af ovenstående beskrevne tests, uden aftale med Valeo Hosting, anses det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Valeo Hosting og kunden, som giver Valeo Hosting ret til at ophæve aftalen mellem kunden og Valeo Hosting og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Forudbetalte beløb vil i dette tilfælde ikke blive refunderet, og Valeo Hosting kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter, som følgevirkninger eller sagsanlæg måtte andrage.

2.7 Licenser. Enhver licens opnået i forbindelse med leje af udstyr, placering af udstyr og ASP brug forbliver Valeo Hostings ejendom. Såfremt licenseret software bliver installeret på kundens eget udstyr, er det kundens ansvar at afinstallere det licenserede software ved aftalens ophør uanset hvilken årsag.

2.8 Krænkelse af retsforskrifter og andres rettigheder. Kunden forpligter sig til at anvende Valeo Hostings serviceydelser på en sådan måde, at der ikke herved krænkes gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser ikke kan finde sted. Valeo Hostings serviceydelser må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Såfremt Valeo Hosting konstaterer overtrædelser af kundens pligter, som anført ovenfor eller strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, betragtes det som væsentlig misligholdelse af aftalen mellem kunden og Valeo Hosting, og Valeo Hosting kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og lukke kundens serveradgang mv. med øjeblikkelig virkning. Valeo Hosting afgør suverænt, hvornår der i denne forbindelse kan være tale om overtrædelse af kundens pligter.

2.9 Registrering eller flytning af domænenavne. Det er til enhver tid kundens ansvar at sørge for retten til domænenavnet. Kunden indestår for, at kundens brug eller aktive anvendelse af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder, og at kunden ikke er bekendt med, at brugen i øvrigt strider mod retsforhold. Kunden påtager sig at friholde Valeo Hosting for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse, flytning eller anvendelse af domænenavnet krænker tredje part. Ved registrering af .DK domæner, accepterer kunden samtidigt, at kunden er omfattet af DIFO’s til enhver tid gældende regler, og at kunden vil acceptere afgørelser fra det af DIFO nedsatte Klagenævn, andre klagenævn med samme kompetence samt domstolsafgørelser af enhver art. En domæneregistrering eller –flytning vil normalt være gennemført 4 hverdage efter bestilling. Det er kundens ansvar at alle relevante oplysninger for domænet foreligger i korrekt form og muliggør oprettelsen/overflytningen af domænet. Såfremt domænenavnet efter 3 hverdage fortsat ikke er registreret/flyttet eller såfremt informationerne for domænenavnet ikke er korrekte, skal kunden gøre Valeo Hosting opmærksom på dette. Valeo Hosting påtager sig intet ansvar for, at domænenavnet registreres/flyttes eller at informationerne for domænenavnet er korrekte.

2.10 Fornyelse af domænenavne. Valeo Hosting forsøger så vidt muligt at registrere alle domænenavne, således at det er kunden, der anføres som betaler. Kunden har dermed ansvaret for rettidig betaling af domænefornyelsen. Er Valeo Hosting efter særlig aftale anført som betaler, er det Valeo Hostings ansvar, at betaling sker rettidigt. Fakturering for domænet vil i disse tilfælde ske fra Valeo Hosting til kunden, og ikke fra TLD-udbyderen. Enhver manglende betaling af fornyelse af domænet er kundens ansvar, og Valeo Hosting friholdes for ansvaret, såfremt domænet ikke opretholdes.

2.11 Drift af domæneservice udenfor Valeo Hostings ansvarsområde. Valeo Hosting er ikke ansvarlig for utilgængeligheder såfremt Valeo Hosting ikke står for driften af domænenavne; såkaldte dns-servere. Ethvert eksternt domæne skal opsættes til at pege på én af Valeo Hosting specificeret record, via CNAME records. Enhver direkte angivelse via IP-adresser (A-records) garanteres ikke af Valeo Hosting.

2.12 Backup. Med mindre andet angives, opretholder Valeo Hosting en fast backup cyklus med 7 dages gendannelse (restore). Valeo Hosting opretholder backup 7 dage tilbage. Det er således kundens eget ansvar at foretage backup udover nævnte periode. Ved gendannelse af slettede data fra kundens side kontaktes Valeo Hosting Support. Afhængig af dataenes størrelse, faktureres kunden for den forbrugte tid, i forbindelse med gendannelse. Det påhviler Valeo Hosting at opbevare og udføre backup forsvarligt, rettidigt, og uden nævneværdig belastning af kundens produkter. Valeo Hosting opretholder følgende komplette backup:
7 dage tilbage Fuld backup, dagligt
1 måned Fuld backup
Kvartal Fuld backup

2.13 Support. Valeo Hosting supporterer via e-mail og telefon. Valeo Hosting yder ingen garanteret support via Instant Messagning (IM) eller øvrige online chat systemer. Enhver support givet i forbindelse med IM produkter og lignende services er ikke underlagt Valeo Hostings forretningsbetingelser, SLA eller kvalitet heraf. Valeo Hosting Support yder dagligt kundesupport mellem kl.09:00 og 16:00 via support@Valeo.com, eller telefon +45 78 770 700 Udenfor daglige åbningstider, må Valeo Hosting Døgn Support kun kontaktes på samme nummer, i forbindelse med driftsnedbrud af nedenstående karakter indenfor Valeo Hosting ansvarsområde.:
Server nedbrud
Linje problemer
Kritiske problemer i lokalt netværk
Reetablering af kritiske data
I henhold til aftaler under udvidet SLA
Endvidere må Valeo Hosting Døgn Support kun benyttes til driftsforstyrrelser. Ethvert misbrug af supporten udenfor åbningstider vil blive faktureret efter gældende timetakster. Valeo Hosting vil i øvrigt orientere om den aktive driftsstatus på hjemmesiden www.valeohosting.dk.

2.14 Automatisk fornyelse og opsigelser af abonnementer.
2.14.1 Abonnementerne fornyes automatisk 1 måned før abonnementets udløb.
2.14.2 Medmindre andet er angivet, kan abonnementet til enhver tid opsiges af kunden med 3 måneders varsel til udløbet af abonnementsperioden. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke.
2.14.3 Alle opsigelser af produkter, ydelser og abonnementer skal ske via brevpost til Valeo Ho-sting, med angivelse af kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt de produkter, ydelser og domæner der opsiges. Abonnementer kan ikke opsiges ved nedlukning af domæne-navnet, flytning af domænenavne eller ved undladelse af betaling.
2.14.4 Valeo Hosting er fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv, berettiget til at slette alle data, der relaterer sig til det/de opsagte domæne(r). Ønsker Valeo Hosting at lukke abonnementer, abonnementstyper eller særtjenester, kan Valeo Hosting opsige abonnementet med 1 måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt.
2.14.5 For opsigelse af Small Business Server Hosting gælder i øvrigt følgende: Et Hosted Exchange abonnement indebærer ret til at downloade en fuld licenseret Outlook klient. Licensen er betinget af et Hosted Small Business Server abonnement hos Valeo Hosting ApS, og såfremt abonnementet opsiges, er kunden derfor forpligtet til at afinstallere denne Outlook klient på det tidspunkt, hvor opsigelsen er effektiv.
2.15 Valeo Hosting ApS er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for direkte tab, som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Valeo Hosting med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag: Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige den årlige betaling for den service, som har givet anledning til, at kravet rejses. Valeo Hostings erstatningsansvar er endvidere altid samlet begrænset til kr. 50.000. Valeo Hosting skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes at Valeo Hostings ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder eller forvanskes eller lignende, medmindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Valeo Hostings side. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra anden netværksoperatør eller underleverandør, kan kunden ikke opnå erstatning fra Valeo Hosting. Omkostninger vedrørende telekommunikation mellem kunden og Valeo Hostings opkoblingspunkt oppebæres af kunden.
2.16 Overdragelighed. Kunden er uberettiget til at overdrage sine forpligtelser i henhold til aftalen mellem kunden og Valeo Hosting, medmindre Valeo Hosting forinden har accepteret dette skriftligt. Kunden accepterer, at Valeo Hosting har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen mellem kunden og Valeo Hosting helt eller delvist uden særskilt varsel og samtykke fra kunden.

3. Generelt

3.1 Erhvervelse af produkter og ydelser. For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra Valeo Hosting kræves det, at kunden er myndig. Ved kundens accept af nærværende forretningsbetingelser, anses kunden for at have givet sit samtykke til, at Valeo Hosting påbegynder procedurer med henblik på at give kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftale-lov § 12, stk. 2, hvis kunden i øvrigt ville være omfattet af bestemmelsen.

3.2 Kontaktoplysninger. Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse Valeo Hosting de korrekte adresse- og kontakt-oplysninger såsom CVR-nr., telefon, e-mail og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt Valeo Hosting finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medfølge, at Valeo Hosting må lukke for kundens services.

3.3 Priser. Alle priser på internetsiden er vist uden moms. Der er ikke tillagt gebyrer eller andre afgifter. Disse vil blive tillagt ved afslutning af køb og vil tydeligt fremgå af bestillingen. Valeo Hosting forbeholder sig ret til at annullere en handel, såfremt varen eller servicen ikke kan leveres til den oplyste pris.

3.4 Immaterielle rettigheder. Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og Valeo Hosting er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

3.5 Ændring af standardvilkår. Valeo Hosting forholder sig retten til, til enhver tid at ændre gældende standardvilkår. Ændringer i standardvilkårene vil blive offentliggjort på Valeo Hostings hjemmeside www.valeohosting.com. Foretager Valeo Hosting væsentlige ændringer af for kunden forringende art i standardvilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvist blive tilbagebetalt.

Version III – 16. juni 2017.