انتخاب محصول


- 1 GB RAM
10 GB Harddisk
10 GB Trafik/måned
1 Offentlig IP
Debian 9.x eller CentOS 7
- 2 GB RAM
10 GB Harddisk
100 GB Trafik/måned
1 Offentlig IP
Debian 9.x eller CentOS 7
- 1 GB RAM
10 GB Harddisk
10 GB Trafik/måned
1 Offentlig IP
Debian 9.x eller CentOS 7
- Ubegrænset CPU
Ubegrænset RAM
Ubegrænset Harddisk

Betal kun efter forbrug
- 16 GB RAM
4 VCPU
200 GB Hybrid Harddisk
2 Offentlige IP Adresser
3 private netværk
- 48 GB RAM
16 VCPU
500 GB Hybrid Harddisk
8 Offentlige IP Adresser
3 private netværk
10 TB Trafik
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.50.33) وارد شده است.